دسته -مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر،موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد. شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.

نکته مهم در شرکت های با مسئولیت محدود این است که همه سرمایه به مدیر عامل تسلیم خواهد شد و مدیر عامل اقرار به دریافت آن می نماید امادر شرکتهای سهامی خاص می بایست حداقل از 35% از مبلغ سرمایه را نزد یکی از بانک‌ها سپرده گذاری کرده و گواهی مربوط را پس از دریافت از بانک به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه داد.