دسته -تضامنی

شرکت تضامنی(General Partnership) به آن دسته از شرکتی‌هایی گفته می‌شود که تحت نام مشخصی میان دو یا چند نفر در جهت انجام امور تجاری شکل می‌گیرند.

در خصوص این نوع شرکت‌ها باید به این نکته اشاره نمود که در صورت مقروض بودن شرکت، هر یک از شرکا تنها متعهد به پرداخت بدهی‌های منسوب به خود می‌باشند!

تضامنی