دسته -مناطق آزاد

سازمان ملل متحد از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد، فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتؤژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. واردات کالا به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP500 بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی می باشد.

کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، از این منطقه خارج یا به آن وارد نمود.