دسته -نمایندگی خارجی

براساس قوانین تجارت شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می‌توانند در زمینه‌هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد و در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه نمایندگی خارجی خود اقدام کنند.

این فعالیت منوط به انجام کارها و اقداماتی است، برای مثال باید گفت شعبه شرکت‌های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در کشور ایران اقدم نموده و به فعالیت می‌پردازند موظفند در پایان هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط تسلیم نمایند.