دسته -تعاونی

شرکت‌های تعاونی(Cooperative) به مجموعه شرکت‌هایی گفته می‌شود که از مشارکت عده‌ای از افراد که همگی کسب‌وکاری مشابه یکدیگر داشته یا هم‌صنف هستند، شکل می‌گیرند.

اعضای این گونه شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا با بوجود آوردن یک جامعه کوچک از متخصصین، واسطه‌های غیر ضروری در یک حوزه از تجارت را حذف کنند و کالا یا خدمات مربوطه را با سود و منفعتی بسیار جزئی ارائه کنند.

شرکت‌های تعاونی(Cooperative)