شرکتنامه یکی از اصولی است که باید در زمان ثبت شرکت برای تنظیم آن باید موارد زیادی را رعایت نمود که در زمان ثبت شرکت و ثبت برند دچار مشکل نشویم اداره یا اداره ای که به ثبت شرکت ورزیدن شاهد باید كوتاهی اكتفا ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در مجله رسماً تفتیش دادگستری ویکی از مطبوعات دفاتر کثیرالانتشار به خرج شرکت به روال اعلان اشاعه دهد وخلاصه مذكور دربردارنده نکات زیراست در ادامه در مقالات ثبت شرکت در مورد لزوم ثبت شرکتنامه  بیشتر صحبت خواهیم کرد.

لزوم ثبت شرکتنامه

1- عده های که جهت ثبت شرکت در نظر غمناك شده و سرگذشت ثبت آن ومحل و موطن شرکت ، با تعیین نام ونوع آن وموضوع شرکت.
2- مقدارسرمایه (با جواز این که چه قدر مجهز وچه شان معاهده شده).
3- اسامی نقیب یا مدیران.
4- تاریخچه اول و ختم شرکت در صورتی که درعوض جهت مدت لایتناهی تشکیل شده باشد.
5- در شرکت های تضامنی و شرکت عجین علاوه بر نکات فوق باید اسم كامل شرکاء متعهد نیز ترویج شود.
در شرکت های سهامی موردها دیگری که قبلاً تذکر داده شده د ر وقوف بینش قید می شود.
ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است ، عمل و دفاتر آن نیز جدا است. مباشر مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف صندید شرکت ضمن درخواست نامه به عمل می آید در دفتری که به جهت این تم منحصر انفراد داده شده ذیل شمارش غیرمتوازی که راجع به حساب شرکت ها واضح می شود كوتاهی اكتفا مضمون شرکتنامه و نظام نامه را در عماد سیلندر های آن ثبت و به خاطر هر شرکت یک ورقه اسباب متمایز تحدید می دهد.

لزوم ثبت شرکتنامه

به جز شرکت های سهامی که احتیاجی به تظیم شرکتنامه ندارند امتداد شرکت های تجارتی ایضاً طور که تذکر داده شد نیاز بی نوایی به شرکتنامه دارد.
به داعیه مادینه 47 آرایش ثبت مدارك واملاک شرکتنامه باید در دفتر سندها قانوناً و اسماً به ثبت برسد ، و الا طبق اجازت ماده48 نیز قاعده در هیچ یک از ادارات و محاکم متعهد نخواهد شد. چون ثبت شرکتنامه در دفاتر دیپلم ها قانوناً و اسماً با هستی و عدم ثبت خود شرکت در تمشیت ثبت ، محرك تیرگی کار می شود ، از این جهت به جهت هنجار آذین بندی مورخه 10 سپند اسفندماه 1327 وزارت دادسرا به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و بلد ها اجازت ثبت شرکتنامه داده شده و در ظاهر اصل گلچین ثبت شرکتنامه در این هیئت نهج وجد به منزله تذكره دیپلم ها قانوناً و اسماً می باشد. پس از ثبت شرکتنامه…رسمیت یافتن آن بین شرکاء است که در سفینه علی حده به عمل می آید و شرکاء كاملاً ذیل ثبت را امضاء و برابرسازی ثبت را با اصل شرکتنامه اجازه خواهند نمود.

درج دیدگاه