یکی از مهم ترین کارهایی که باید پس از ثبت شرکت انجام گیرد پلمپ دفاتر تجاری می باشد که باید در مورد این امر حساسیت بسیار زیادی به خرج داد. چون دفاتر تجارتی،به طوری که زبان شد سندیت دارند و دلیل محسوب می شوند،برای حفظ عزت و كنف مرتبط بودن آن ها از حیلت و دست پیروز شدن احتمالی،شماره گذاری صفحات و امضاء و پلمپ آن ها لازم شده است.

دفاتر تجارتی به استثنای كشكول کپیه،قبل از آنکه چیزی در آن نتیجه معلول شده رایحه باید پادرمیانی خلیفه دائره ثبت،امضاء شود.برای دفتر کپیه امضای سابق الذكر ضروری نیست.ولی باید اوراق آن،دارای تعداد ترتیبی باشد.در موقع نوسازی سالاسال هر دفتر،مقررات سابق الذكر عز خواهد شد. در ادامه در مقالات ثبت شرکت در مورد اهمیت پلمپ دفاتر تجاری بعد از ثبت شرکت صحبت خواهیم کرد.

اهمیت پلمپ دفاتر تجاری بعد از ثبت شرکت
امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی،در تهران میانجیگری خلیفه ای که تمشیت ثبت نامستور می نماید در دائره ثبت شرکت ها و مالکیت فن آوری و در كشور ها به عهده وكیل ای است که سازمان ثبت محل مخفی می کند.

دفتر روزنامه، دفتر کل و مجموعه ضیاع که برای امضاء به پیشوا امضاء، تسلیم می شود باید دارای اندازه ترتیبی بوده و قیطان کشیده بوده و متصدی امضاء، مکلف است ثبت برند صفحات تذكره را شمرده در ورقه اسباب اول و آخر هر گلچین متشتت عدد صفحات آن را با آشكارایی به اسم و رسم آقا دفتر،نوشته با قید سیرالملوك سابقه زمان امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که ریاست محكمه برای این هوی آماده می نماید منگنه کند.لازم است که کلیه اعداد حتی تاریخ با كامل الفبا رگه شود.

اهمیت پلمپ دفاتر تجاری بعد از ثبت شرکت
نوشتن دفاتر تجارتی

قانون تجارت مقرراتی را به شرح ذیل برای نوشتن دفاتر تجارتیی مقرر می دارد:

  • کلیه كردارها و صادرات و واردات باید به نظام تاریخ،در صفحات مخصوصه فعل شود.
  • تراشیدن و حک کردن و هم جای ابیض ارزیابی كردن بیش از آنچه که در دفترنویسی سنتی است و در دامن طراز و یا بین سطور تحریر كردن تحریم شده غیرقانونی است.
  • مقررات همان طور که محرز است، راجع به حساب جلوگیری از تقلبات احتمالی مستقبل و کم و ضرر کردن و دست پیروز شدن در مندرجات ثبت شرکت دفاتر تجارتی است و در صورتی که اشتباهی در كتابت كردن مضامین یا درج ارقام پیش آید،لازم است که در برگ صریح از گلچین روشنگری داده شده و به آن محول داده شود یا به طرفی که در محاسبه گری به خاطر اعتراف رفع ذنوب كهن و مدرن است،عمل شود. در هر حال ملاحظه بهر نکردن مسلك فوق، سندیت مجموعه تجارتی را اسقاط خواهد کرد.دفتری که دارای سرمایه نباشد،چنانچه گفتیم ،فقط علیه پدر آن باارزش خواهد بود.

درج دیدگاه