دسته -کارآفرینی و استارت آپ

به طور کلی می توان گفت کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید، با به کارگیری منابع به ایجاد کسب و شرکتهای نو و یا سازمانهای جدید و نوآور رشد می پردازد. کارآفرینی با پذیرش خطرات همراه است ولی اغلب منجر به معرفی محصول یا ارائه خدمت به جامعه هدف مورد نظر می‌شود. بنابراین کارآفرینان با تخریب خلاق و تغییر عوامل حاکم بر بازار و محیط فرصت های بسیار خوبی را در بازار ایجاد می کنند.