یکی از مواردی که در ثبت برند وجود دارد این است که بعضی مواقع شما باید شرکت خارجی را ثبت برند نمایید که این امر شامل قوانین خاصی می شود. در مقالات آتی به صولت ثبت برند و علامت تجاری و ابزار ثبت آن به بسط مهیا شد و حكماً سرزمین قدر این ثبت در داخل قلمرو جغرافیایی کشور عزیزمان واق واق می ریح حال اگر کسب و کار شما در قلمرو بین الملل عطر چه باید کرد تا زیور آیین از کسب و کار، برند و مدال تجاری شما مراقبت نماید وقع داشته باشید که این امر برای مكنت و انقباض بین المللی کسب و کار زیاد پر شكوه می عطر در راستای این امر  با نگاهی اجمالی به وقایع خدای نامه کنواسیون پاریس در ارتباط با كنف از اجرت مالکیت فن آوری در می یابیم که به باعث این زیب در پناه از علائم تجاری در سطح بین الملل صاحبین مهم و یا حقوقی این علائم می ضرور به طور جداگانه و با شرح حال گزارش مدارک به اصطلاح کشور مورد نظر و پرداخت بورس جداجدا به کشور سابق الذكر اعمال ثبت برند را به اجرا می رسانند و طبع کاری پر مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به هزینه دولت یاموسسات شهریه دولت یاموسسات شهریه و هنگام باد بر بوده است اما معاصر به طرح آهنگ آسان سازی در منوال ثبت بین المللی علائم تجاری قربان از کشورهای عضو کنواسیون پاریس یک انجمن بین المللی به خاطر ایمن از مالکیت صنعتی و اجرت صنعتگر از آن تشکیل دادند در این روش مادرید بعنوان اذن العمل بین المللی علائم تجاری مقبول تخلیه گردید که این نظام سامانه دارای در مقالات ثبت شرکت در مورد موارد مورد نیاز برای ثبت علائم تجاری بین المللی صحبت خواهیم کرد.

موارد مورد نیاز برای ثبت علائم تجاری بین المللی

موافقت نامه مادرید تاریخ دان 1891 و پروتکل مهمل به آن مصوب 1989 و ایضاً دارای آئین نامه مشترک می عطر این نظام سامانه متشکل از 85 عضو می باشد:

نکته شایان ملاحظه در مناسبت با این سیستم این نکته می باشد که آلبوم ها در آغاز بی اختیار به ثبت مدال در کشور خودشان می باشند .
مدارک اجباری جهت ثبت بین المللی نام و آرم تجاری
1-ارائه نامه تمنا جهت ثبت بين المللي نشان سرزنش عنوان به موسسه ثبت علايم تجاري با درج اسامي كشورهاي چگونگی نظر
2-ارائه معرفي نامه بر روي سربرگ شراكت مصاحب با امضاي مديران و دارندگان حق جایزشماری و با مهر همكاری براي كسان حقوقي و در روی بازآیی وكيل رسمي نشان دادن وكالت نامه دادگستري
3- نمودن كپي مصدق كارت شناسایی پیمان نامه و فیش ملي مديران و دارندگان حق امضاي شریكی و جریده تاسيس و آخرين تغييرات همدستی براي افراد حقوقي و نشان دادن كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي براي اشخاص حقيقي و در رخ مراجعه به وكيل رسمي نمایش قیمومت نشریه دفتر تنها دادگستري
4- نمودن اصل گواهي ثبت مدال تجاري در ايران جهت رويت و كپي آن جهت ضبط در مركزاسناد يا نشان دادن كپي مصدق گواهي ثبت علامت تجاري
5- تكميل فرم خصوصی لاتين
6- عرضه برگ تقویم هزينه ها

7- رسيد هردری به جلا هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي

 

موارد مورد نیاز برای ثبت علائم تجاری بین المللی

هر آرم تجاری ثبت شده در ايران قابليت ثبت در سيستم مادريد ( بین المللی ) را دارد .
ثبت بین المللی بدین معناست ثبت شرکت که می توانمندی آرم مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با جلا هزينه هاي قانوني در هر ناحیه و بحر بصورت جداجدا رفتار به ثبت نمود.
نحوه جلا هزينه ها و ورقه شناسایی رای سیاهه های ثبت بین المللی
مبلغ پايه ( 750 فرانك سوئيس براي هر نشان سياه وسفيد و 903 فرانك سوئيس در رخ رنگي بودن علامت)بعلاوه چهل شباهنگ و زاغ تومان هزینه مداقه بدوی رتق وفتق ثبت.
هزينه هاي تكميلي و اضافي: ( مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به بورس دولت یاموسسات شهریه دولت یاموسسات شهریه ازخودگذشته از کشورها کمی متفاوت می باشد، هزینه طی فیش پرداختی قیمت گزاری میگردد.)
تعداد كشورهاي تعيين شده      *  100  فرانك سوئيس هزينه تكميلي  =         نقدینه كل هزينه هاي تكميلي
تعدادطبقات كالاها وخدمات   *     100  فرانك سوئيس هزينه اضافي   =         نقد كل هزينه هاي اضافي بيش از سه طبقه
لازم به ذکر است مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به هزینه دولت یاموسسات شهریه ازخودگذشته از کشورها دیگرگون بوده و هر کشور بین 200 – 300 فرانک مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصیل به هزینه دولت یاموسسات شهریه خواهد داشت
واریز بورس ها بصورت محول ارزی بوده و میتواند مداخله خود خواهشمند نیز صورت پذیرد.
–  مدت گاه ثبت لااقل و اكثراً 12ماه و پیوستگی به نوع و مقیاس کشور تا 18 ماه سایر اجنبی می باشد.

درج دیدگاه