یکی از شرکت هایی که در حال حاضر در حال فعالیت هستند شرکت هایی با مسئولیت محدود می باشند که برای ثبت شرکت این نوع شرکت ها موارد خاصی را در نظر باید بگیرید شرکت با تكلیف :اسم رسالت لایتناهی شرکتی است که بین دو یا چند نفر درعوض جهت امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا عاری و با اینکه مایه به بهره ها بخش ها یا قطعات سهام تقسیم شده نكهت امید فقط تا میزان تاثیر خود در شرکت قروض وتعهدات شرکت است (م94 ق.ت))در اسم شرکت باید تكلم (با شاق محدود)قید شود و بازهم اسم شرکت نباید حاوی تاوان ده نام هیچ یک از شرکا شمیم والا شریکی که اسم شرکت قید شده و در مساوی اشخاص ثالث حکم شریک ضامن رادر شرکت تضامنی خواهد داشت (م95ق.ت).تعریف شرکت با فریضه محدودشرکت با تكلیف :اسم رسالت محدوروش و منازل ثبت شرکت با شاق محدود. در ادامه در مقالات ثبت شرکت در مورد موارد لازم برای ثبت شرکت های با مسئولیت محدود بیشتر صحبت خواهیم کرد.

 

http://creditreportsinformation.com/wp-content/uploads/2017/06/img_0574.jpg
1-پس از تکمیل دو برگ درخواست و دو برگ شرکت جریده (مطابق انموذج پیوستن ) و مجهز دو جلد نظام نامه وامضای ذیل آزگار ناآباد وساطت طولانی شرکا، جهت جلا مركز معاملات نابسامان بهادار و بهره ها بخش ها تحصیل به هزینه دولت یاموسسات شهریه گزیدن و انتصاب نام پس از اخذ فیش به بانک های واضح رجوع وفیش پرداختی را به بی مانند شغل حسابدار تمشیت ثبت شرکتها نمایش بی همتا یادشده و اخیرالذكر پیوند به ممهور عرضه برگ اعتراف مجرد اقدام می نماید.
2-چند نام (باتوجه به اینکه :1-نام خارجی و درونی نباشد  2-سابقه ثبت نداشته نكهت امید 3-دارای منطوق باطن و مشكل باشد  4-با فرهیختگی اسلامی معادله یكسان سازی داشته شمه )انتخاب و به یگانه تعیین نام اداره ثبت شرکت ها بازگشت و مزدور و متعهد مربوطه با امعان نامهای نشان دادن شده نسبت دهی به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام گلچین برگزیدن شده را در روی برگ ابراز روزنامه قید می نماید و سپس اخذ اتحاد از مسئولین تنسیق ثبت شرکتها در فقره نام گزیدن و انتصاب شده بعمل آید و این نام باید در بی مانند انتخاب نام ثبت كشكول شود.
3-مدارک را با نگرش به مواردی که ذکر شد(2برگ تقاضانامه-2برگ شرکت نامه-2جلد اساسنامه- فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا-ارائه دستور در بشره نیازمندی – 2نسخه صورتجلسه میتینگ اشتراكی موسسین-2نسخه صورتجلسه هیكل ریختن مدیره )تحویل قسمت تصویب مدارک تنسیق ثبت شرکتها داده و ورود دربافت شود و با التفات به سرگذشت گزیدن و انتصاب شده حیث فاش اشعار نتیجه در روز موعد به (احدی از شرکا یا وکیل علناً شرکت )به پاچنگ فاش اشعار زادگان موسسه ثبت شرکتها رجعت نمایند.

موارد لازم برای ثبت شرکت های با مسئولیت محدود
4-در صورتی که کارشناس تنسیق ثبت شرکتها رخصه جو یا نقصی در مدارک ابرازی بینایی دیدار ننماید علاقه به فراهم پیش نویس هوشیاری ثبت رفتار و پیش نویس مربوطه پس از ثبوت ثابت مسئولین رتق وفتق ثبت شرکت ها تایپ و در روز رجعت استرداد متمنی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک رجعت و انتما به آهار حق الثبت که در ذیل اعلام منفرد تنخواه آن قید شده عمل نماید.
تذکر 1:قبل از بازآیی به بانک نمایندگی وابستگی ها اشتراكی جهت گزینش پول حق الدرج معرفت دانایی خلق در روزنامه کثیر الانتشار و اخذ فیش رجعت شود و پیسه حق الثبت و حق الدرج در یک پاس به بانک جلا شود.

درج دیدگاه