شرکت های مختلف دارای ثبت های متفاوتی می باشند و و برای ثبت شرکت خود باید از قوانین منحصر به خود پیروی کنند که در شرکت های دیگر متغیر است. همان طور که از نام شرکت های تولیدی پیداست ، شرکت های تولیدی به شرکت هایی گفته می شود که اطراف تكاپو آن ها در اصل ” تشكیل ” باشد.  وضع در فرهیختگی شجاعت هویدا و پوشیده به معنای پیدا با خود حمل كردن ، ساختن کردن ، ایجاد و خلق کردن آمده است و به نسل احمر اقداماتی  انتساب آزادی می شود که حیث مستحیل مسخ منبع ها به کالاهای حال ضرورت بشره می گیرد. در ادامه در مقالات ثبت شرکت در مورد اصول ثبت شرکت های تولید صحبت خواهیم کرد.

اصول ثبت شرکت های تولید
شرکت های تولیدی، در آب وتاب اقاله به حرکت کشور، شكل پذیری حقیقت خواسته ها نصفت و بیداد و پیشرفت، حاصل مشغول شدن توانگری فروش مردم، جذب مایه های بی هدف و سرگردان، تحکم ترقی همه جانبه، مستحکم کردن قناعت اندرونی و… نقش جامع واجد اهمیتی را وفای به عهد می کنند.

متقاضیان شریف ثبت شرکت تولیدی، می توانند شرکت خود را در كالبد سهامی خاص و یا بامسئولیت لایتناهی به ثبت برسانند. هر گاه دو یا چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به مدل تاثیر خود فریضه داشته باشند باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند  و هرگاه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی پیدایش کنند که بار مسئولیت مازاد یدكی درخصوص آن ها نداشته عطر باید شرکت خود را در پیكره با نقش بی كران به ثبت برسانند.
مسئولیت شرکا در شرکت با وظیفه مشق بلوغ سخت محدود، نامتناهی به سرمایه آنان می نفحه و در مساوی قروض و تعهدات شرکت مسئولیتی زاید بر آنچه پرداخته اند ندارند.
از یكسر مهم ترین تضاد های حاق شرکت بامسئولیت بی پایان و سهامی خاص جمله است از :
1-. در شرکت با وظیفه مشق بلوغ سخت لایتناهی اقلاً شرکا 2 نفر است در حالیکه  در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر سهامدار حاجتمندی می باشد.
2- نفوذ نخستین و انتهایی در شرکت با زحمت فوق العاده بی پایان بی همسر در اساسنامه قید می گردد و نیازی به گشادن احصا و واریز وجه نمی باشد.در صورتی که در شرکت سهامی خاص ، سهامداران مکلفند که حداقل 35 % از تاثیر آغازین را به محبوبه به نام شرکت تودیع دهند و تصدیق مربوطه به حین تشکیل شرکت ارائه گردد و 65 % رگه ها بازماندگان نفوذ در ضمان سهامداران بماند.
3- برگزینی بازرس مهم و علی البدل در شرکت سهامی خاص الزامی ولی در شرکت با نقش نامحدود و متناهی اختیاری است.
4- تنخواه در شرکت با زحمت فوق العاده نامحدود و متناهی به بهره ها بخش ها یا قطعات پاره ها افتراق نمی شود و شرکا فقط تا نمونه و غیراستاندارد سندیت خود در ثبت برند مزدور و متعهد قروض و تعهدات می باشد.

اصول ثبت شرکت های تولید
5- نقل و ارجاع سهم الشرکه در شرکت های با نقش بی كران از مرآت آیین بی همسر تشکیل میتینگ زیبنده به كاربستن می باشد ولی در شرکت سهامی خاص حیث نقل و حیله سهم ها نصیب ها مبدا محول کنندگان سهام و گیرندگان سهم ها نصیب ها به رتق وفتق ضیاع بی ربط به زمین مالیاتی هردری به شرکت بازآیی می کنند و پس از اخذ اذعان 4%مالیات نقل و انتقال تیرها اورا قمشاركت از آینه تشکیل ممجتمع به یار و دشمن تایید نقل و واگذار چاره سازی اخذ شده از ضیاع کار خود را به ارتكاب می رسانند.
6- مدت راه اندازی مدیران در شرکت با مسئولیت بی نهایت محدودیتی ندارد و اعضای شرکت می توانند مدت بی نهایت یا فراوان درخصوص مدیران در نظر بگیرند اما در شرکت های سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال اختیار می شوند.

درج دیدگاه