دسته -بازاریابی

براس تعریف معروفی از فیلیپ کاتلر:

بازاریابی، علم و هنر کشف، خلق و تولید ارزش برای ایجاد رضایت در بازار هدف با تمرکز بر سودآفرینی است.

در دنیای امروز می توان گفت بازاریابی به ایجاد رابطه‌ای مستحکم، عمیق و هدفمند با افرادی می‌پردازد که طالب محصولات و خدمات آنها هستند و سعی دارد تا به عنوان شریک راهبردی برای پیشرفت خود به مشتریان نگاه کند. گستره‌ی متنوع و روز‌افزون دنیای رسانه‌ها در عین حال که توانایی ارتباطی بازاریاب‌ها را با دشواری‌هایی روبرو می‌کند.

اما می توان گفت بازاریابی یعنی روند برقراری ارتباطات موثر با خریداران احتمالی محصولات و یا خدمات و مشتریان به شیوه‌ای که به بهبود سودمند و ارتقای محصولات و خدمات ختم شود.