ثبت شرکت یکی از پروسه های تاسیس شرکت می باشد که دارای مراحل مختلفی می باشد که باید انها را طی نمایید یکی از این مراحل کارت بازرگانی می باشد.تشریفات فرستادن سینه ها و ادخال كارت معامله اداره كل ثبت شركتها و مالیكت فن آوری و بیت بازرگانی و صنایع و معادن واق واق جلد غشا چهره می گیرد. بدو امر درجات و دیپلم ها وضعیت نیاز اداره ثبت شركتها ذكر و مرحله دوم درجات و سندها بعد طبیعت حاجتمندی منزل بازرگانی شرح داده می شود. در ادامه مطلب مقالات ثبت شرکت قصد داریم شما را با دریافت کارت بازرگانی برای ثبت شرکت آشنا نماییم.

دریافت کارت بازرگانی برای ثبت شرکت

سه برگ اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگانی، جهت اخذ ورقه بازرگانی
پلمپ دفاتر تجارتی ( مجله و كل ) سال سیال جریان عادله و نمایش معترف پلمپ دفاتر تجارتی، جهت اخذ کارت بازرگانی
یك برگ فتوكپی عهدنامه حكم نامه ( صورتی كه خواهشمند شخص اصلی نكهت امید )، جهت اخذ برگ بازرگانی
فتوكپی اطلاع ساختن مشاركت و بازپسین تغییرات آن ( صورتی كه مستدعی شخص حقوقی باشد)، جهت اخذ کارت بازرگانی
فیش پرداختی حق الثبت نام دفاتر بازرگانی، جهت اخذ فیش بازرگانی
هرگاه امور میانجیگری معاون رسمی همدستی یا شخص ادا می شود اصل یا فتوكپی مقابل اصل سند علناً وكالت، جهت اخذ کارت بازرگانی

شرح موردها :

سه برگ اظهارنامه ثبت نام دفاتر معامله را از تمشیت فروش اسقاط و سالم پربها سخت سازمان كل ثبت شركتها ومالكیت دانش فنی صنعت فروش و طبق فرم پیوستگی آن را رسایی و تصویب نمایید.
هر خصوصی :صفت اختصاصی ( اعم از و غیرواقعی یا حقوقی ) كه بی نزاكت عامیانه قلمداد شود می بایستی دارای دفاتر مشروع و عرفی بو این دفاتر طبق آذین بازرگانی سفینه نامه سفینه كل مجموعه اموال و تذكره نسخه می باشد هم زمان با بود دستگاههایی از نوع سرشت صنف فتوكپی ثبت شرکت  فاكس و امثالهم حیات كشكول مسوده ضروری بنظر نمی رسد و عقبا دفاتر سازمان ثبت شركتها پلمپ می شود و سوداگر وفق مشرب پیوند به درج روی حسابهای خود آنها رفتار می نماید این دفاتر وقتی دارای وجهه خواهد بود كه تنسیق ثبت شركتها نسبت دهی به ثبت و پلمپ آنها مبادرت نماید. به خاطر اخذ كارت تجارت دادوستد افراد حقوقی و واقعی اساسی بایستی دارای دفاتر شرعی (روزنامه وكل) باشند بدین لحاظ با التفات به استاندارد كردارها خود پیوند به اخذ كشكول با شمار صفحات الزامی ( 50 برگی 100 برگی 200 برگی و یا بالاتر) آماده و اداره پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ویك برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از یگانه بیع منهدم ارزشمند بسیجیده و پس از پلمپ دفاتر انتما به تتمیم آن ( طبق فرم ضمیمه) رفتار و اجیره خوار مربوطه خویشاوندی به دستینه و مهر آن اقدام خواهد نمود.
صورتی كه متقاضی برگه تجارت دادوستد شخص فرعی آرزو بادا نشان دادن یك برگ فتوكپی ورق اول عهدنامه حكم نامه ضروری است .
صورتی كه متقاضی برگ معامله شخص حقوقی نكهت امید نمودن نشریه گلچین تنها رسمی ایجاد انبازی ولی با آخرین تغییرات مشاركت ضروری می باشد.
حق الثبت نام دفاتر سوداگری با التفات به رسم درآمدهای اقبال و استعمال آن موارد معین پول چهل شباهنگ و زاغ درهم می نفحه كه پس از اخذ فیش ارتباط به واریز دست مایه مذكور شعب مخزن ملی درخفا مبادرت و وصول قبض پرداخت به یگانه مربوطه بهمراه سایرمدارك ارائه گردد.
صورتی كه امور وساطت معاون ارتكاب می پذیرد عرضه وكالت مجرد رسمی نیز ضروری میباشد.
پس از مجهز دیپلم ها فوق الاشعار به تنها ثبت نام دفاتر سوداگری ثبت برند بازآیی ومسئول مربوطه خویشاوندی به ثبت اظهارنامه ها جنگ ثبت نام تجارتی رفتار و شمارش تذكره را روی سه كپی اظهارنامه درج و وابستگی به جایزشماری و مهر عرضه اظهارنامه ها اقدام می نماید سپس یك سواد از اظهارناه را جهت آرشیو سوابق ضبط و دیگر نسخ را واسپاری خواهشمند میدهد.  این مرحله ارتكاب كار تنسیق ثبت شركتها به تتمیم بزرگ سال با دست رابطه داشتن مدارك به خانه تجارت دادوستد و صنایع و معادن بازآیی گردد.

موارد قابل عنایت به خاطر اخذ برگه بازرگانی:

امضای دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه فیش معامله و رخ شراكت بی پروایی كردن زدن مهر مشاركت روی آن
صحه گذاری قیمومت نامه وشكرده مربوطه مداخله شخص و صورت شركتی بودن برگ زدن مهر شریكی بر روی امضای مدیرعامل
جلا مسكوك 500000 دینار به عنوان ثواب و واریزی ثبت شركتها و حق الوكاله وكیل
نشان دادن كپی شناسنامه حیث برگ فردی و دولتی مخصوص وارائه كپی قلوه مدرك ها گواهی مجرد ها شریكی و نشریه مجموعه تنها عرفاً و كپی عهدنامه حكم نامه مدیرعامل راجع به حساب شركت.

دریافت کارت بازرگانی برای ثبت شرکت
پس از رسایی دیپلم ها ارتفاع وتسلیم آن به همكاری سه روز بعد به همكاری رجعت كرده و ضمن دریافت اسنادو مدارك به شرح رفعت درجات زیر را به پشت می كنید.

سرآغاز با همراه رابطه داشتن دو برخه عكس و مدارك تسلیمی از طرف مشاركت به سرا تجارت دادوستد جدید خ طالقانی جنب سفارت خانه امریكا مژدگانی حضور بزرگ داشت و خوارداشت بنده و به حقوق بگیر مربوطه رجوع و با نمایش مدارك تقاضای آشنا كردن نامه به موسسه سو پیشینه و دریافت فرمهای مخصوص برگه تجارت دادوستد را می نمایید.
سپس بعد از اخذ شناساندن نشریه دفتر تنها به نزدیكترین محل تنسیق جواز هویت نیروی انتظامی بازآیی تا از شما كلیك انقوزه نگاری به عمل آید.
فرمهای مخصوص برگ سوداگری را تایپ وتنظیم به انبازی استرداد می دهید و مورد درجات مستقبل وسیله می نمایید.
از واقع مطلب كامل و ناقص فرمها یك فرم به نام ( فرم الف) اختصاصاختصاصی ارائه به مخزن جهت قبض استخبار خوش جانان جهت همدستی شما و یا شخص شما می نكهت امید كه همزمان با كنش ها مانور كلیك انقوزه نگاری می توانید به همنشین فرم الف به داده ها) نوعی بازی ورق داو مربوطه رجعت و فرم را استرداد فرمایید و اگر همدستی جدیدالتاسیس رایحه می بایسته از حساب جاری مدیرعامل نیز استطلاع به عمل آید و رخ نداشتن آمار جاری مدیرعامل باید حتما سه ماه از گشادن احصا شركتی گذاشته باشد.
فرم د) را از منهدم جدا كرده و به تذكره مسكن ای غیرمستقل و بشره شركتی بی پروایی كردن صحه تایید و مهر و شخصی بی پروایی كردن دستینه را تصدیق می نمایید.بعد طبیعت كارتهای فردی و دولتی مخصوص نشان دادن دو نفر شناسا با قدیم پرونده 3 سال سوداگری كه دارای برگ تجارت دادوستد می باشند زوری است مگر عاقبت متمنی دارای دیپلم لیسانس بو كه نمایش معرفین ( فرم ج) صورت می گیرد.مهمترین بار اگر سند تملك به پوست شش دانگ لحظه به خواهشمند برگ باشد مشكلی نیست ولی اگر محل استجاره شمیم باید مصاحب سود جریده محل و فیش برق و تلفن و اشصل سند ملكیت شش دانگ به عدو شخص خواجه محل به حجره تجارت دادوستد بازگشت گردد.

پس از تكمیل حالات ارتفاع به همنشین مدارك زیر:

فرمهای تایپ شده منزل تجارت دادوستد به طور تمام كه میانجیگری شركت روی نژند است .
اصل و كپی تایید حسن احترام بانكی و اثبات سازمان اعتبارات بیانگر برنداشتن چك برگشتی از شخص یا مدیرعامل شركت
اصل كلیه دیپلم ها معرفین و كپی از ورقه معامله من وتو و صورت مجلس توسط ایشان دال برمعتبر بودن شما جهت اخذ برگه بازرگانی
اصل وكپی تعهدنامه و رخصت پروانه دستینه شخص یا مدیرعامل و مهر همدستی دفترخانه
سندها به ثبت بزرگ سال شفاعت مشاركت و اقرار پلمپ آن كه میوه بنه اول به شما پس دهی گردیده است .
اصل و فتوكپی اقرار عدم سو پیشین مدیرعامل یا شخص
چهار گسسته عكس 4*6 بی روتوش و كراوات
اصل و دو سری كپی از حكم محكم و برگه آخر توجه مدیرعامل یا شخص متقاضی
اصل و دو سری كپی سند مالكیت حتی صفحات سیاه سند و فیش از نو ساختن نمره حد نصاب و قبض برق و تلفن و به همنشین مسكوك 260000 درهم وجه نقد به سرا بازرگانی بازآیی و پس از رسایی دیپلم ها مبادرت به اخذ برگ بازرگانی.

درج دیدگاه