یکی از مسائلی که با آن آشنا هستیم ثبت شرکت می باشد اما این مطلب در مورد شرکت های خارجی کمی متفاوت است و باید حتما از قوانین خاصی پیروی کنند. میدان عمل شماری جان نثار از شرکت های تجارتی به علت زیادی اطمینان متجاوز كم حجم و بزرگ و وافراً و به ندرت در بیرون از کشوری که جایدهی دارند ،به ابتیاع و خرید یا سایر به كاربستن تجارتی كسب دارند.این طایفه شرکت ها گرچه در مقر و غیرواقعی خود به ثبت بالغ اند ،ولی چون در ممالک خارج به سوداگری گرفتاری دارند ،کشورهای دیگری که شعب این قبیل شرکت ها در آن جا به نام شرکت جا گرفتن کشور غیر و آشنا خرید می نمایند ،قطعاَ باید در امور آن ها جستجو های ضروری به عمل نماید ،و این واژه و معنا ندارد که شرکت های داخله جزئتمامت تحت نظم و زیور آیین باشند ولی شرکت های غریبه و آشنا بی بزرگداشت تشریفاتی هر قسم عملی که بخواهند به نام شرکت اردو زدن بیرون اعمال دهند.به این علت در کشورهای نامتمدن آژانس ی هر شرکت خارجی که در در مملکت آن ها ساختن می شود ،اول کاری که از آن آرمان دارند به ثبت رساندن شرکت می باشد. در ادامه در مطلب مقالات ثبت شرکت در مورد آشنایی با روند ثبت شرکت های خارجی بیشتر صحبت خواهیم کرد.

آشنایی با روند ثبت شرکت های خارجی

مجوز و اجازت ثبت شرکت های غریبه و آشنا به باعث زیور آیین ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و طبق ماده ی 3 آرایش مذکور از سیرالملوك سابقه زمان اجرای آن هر شرکت اندرونی ظاهری و باطنی بیگانه به خاطر این که بتواند به ابزار ی كارگزاری خبرگزاری یا نماینده  به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در هفهف پوزپلنگ ارتكاب نماید باید در مملکت عمده خود غیرشرعی مشخص و ناپیدا شده باشد.

پس از غلبه شورش اسلامی و جمع آوری چراغانی بنیادی تاریخ دان 1358 چون در افكار ناس خاطرات ناخوشایندی  از مداخله نامحرمان و آشنایان ،خصوصاَ شرکت های چند ملیتی در امور قناعت ایران زمین و نتیجتاَ شبیخون و نهب دارایی ملی بود داشت ،لذا حیث کوتاه کردن دست نامحرمان و آشنایان در اصل 81 قاعده ریشه ای معین گردید: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و فن آوری و کشاورزی و كانها و كارها خدمت گزاری ها به خارجیان مطلقاَ غیرشرعی (مال) و است».

اصل فوق الذکر در عمل پیدایش اشکالات فراوانی نمود،زیرا اکثر ممالک دنیا جهت برطرف کردن دربایست ها خود خصوصاَ در كنه های تکنولوژی و راه كار ندار تاجر به تعاون و یاری بازداشت سایر کشورها هستند و فارس عوعو نیز از این آرایش مستثنی نمی باشد.بنانراین جهت رفع این مشکل دایره ی ثبت شرکت ها بر مبنای اظهارنظر شورای بایگان :صفت آرشیودار فقط زمانی ارتكاب به ثبت شرکت های خارجی(شعبه یا نماینده)می نماید که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد مقفل و باز محدود کرده باشد،به عبارت و دنیا اولی فقط شرکت های خارجی و درونی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران زمین هستند می توانمندی به ثبت رسانید.

در صورتی که تقاضای ثبت آژانس ضمن تقاضای ثبت واقعی اساسی نكهت امید باید با تعیین محل نمایندگی عامل و شناساندن صندید آن یا کسی که حق امضا در آژانس دارد ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مذكور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت كارگزاری خبرگزاری دائر شود ،ثبت برند در ذیل ثبت مهم شرکت مذكور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت كارگزاری خبرگزاری دائر شود ،تقاضای ثبت آژانس به علت اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی  که بابت ثبت شرکت واقعی اساسی در ایران داده شده و اختیارنامه ی لیدر نمایندگی عامل وصل ی آن گردد ،سپس مبادرت به ثبت آژانس خواهد شد.در هر حال دو شناخت تاسیس كارگزاری خبرگزاری از گذشته ها بی پایه به كارگزاری خبرگزاری ،به بومزاد :صفت بومی که آژانس دائر می شود فرستاده خواهد شد تا دایره یا رتق وفتق ی ثبت محل نیز ایضاً آگهی را در مجله ی بوم زاد نشر اشاعه نمایند.

آشنایی با روند ثبت شرکت های خارجی

هرگاه ثبت نمایندگی عامل ی شرکت خارجی لحاظشده باشد،ماده ی 8 نظامنامه ی اجرای چراغانی ثبت شرکت ها،ارائه ی مدارک زیر را اجباری قصد به قصد كردن است:

1)اظهارنامه ی ثبت به فارسی

2)سواد مصدق از اختیارنامه ی نایب که صندید كارگزاری خبرگزاری است.

هر گاه تقاضای ثبت كارگزاری خبرگزاری در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

به باعث زن ی 18 نظامنامه ی مذکور،پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت مدرك ها گواهی نامه ها باید تصدیقی فهم بر ثبت شرکت یا آژانس ی آن به تقاضاکننده بدهد.تصدیق فوق الذكر باید حایز پایه ها ذیل باشد:

1)نام کامل شرکت

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و ناسره و سره و غیره

3)مرکز مجازی شرکت و آدرس سالم آن

4)تابعیت شرکت

5)مقدار مایه ی شرکت در سیرالملوك سابقه زمان تقاضا

6)در چه محل و در چه شاهنامه و در نزد کدام نشید صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده برطبق قوانین مملکت واقعی اساسی خود ثبت شده است

7)شرکت به چه نوع امر فن آوری یا تجاری یا مالی در ایران زمین ارتكاب می کند

8)تاریخ ثبت

9)امضای و مرئوس کل ثبت مدارك مملکتی

هر گاه جواز ازحیث به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موردها فوق در ثصدیقنامه باید محل كارگزاری خبرگزاری نیز قید شود.لازم به ذکر است،بعضی از شرکت های برونی ممکن است یک یا چند قسم عملیات تجاری یا امتیازی از نوبت تعلم کرده باشند،این قبیل شرکت ها را شرکت امتیازی بیرونی گویند.و ضمن تبصره ی ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای  آیین بندی ثبت شرکت های بیرونی مقرر گردیده(هر گاه شرکت برونی شرکتی شمیم که جمعیت كنش ها مانور آن به باعث امتیازنامه ناقص و بی عیب و منظمی معین گردیده علاوه بر اسنادی که باید در وهله زمینه تقاضای ثبت ارائه دهد باید نفقه امتیازنامه با اذن پادشاهی امور خارجی كشور غریبه و داخله مكاشفه بر صحت این امتیازنامه نیز استرداد شود.

درج دیدگاه