از جمله مواردی که باید در زمان ثبت شرکت در نظر بگیرید استفاده از دفاتر تجاری می باشد که برای شرکت بخش بسیار مهمی محسوب می شود چنانچه در گفتار دیرینه تشریح داده شد، تاجران حقوق و وظایف خاص خود را دارند از طرفی تفوق و موانست بی نزاكت عامیانه و معاملات تجاری یا وقتی كه حسب عرف و ظاهر قابل احراز نباشد صرفاَ بر عهده بازپرس خواهد بود و از آن جا که حکم مستنطق باید مستند به ادله ، نادره عبرت اعجاز و برهان بو لذا قانون گذشتن مرور به توصیه ساختن تشك مناسب و اقرار و انكار مقررات غیرشرعی ، دفتر ثبت تجاری را به آدرس مرجع رسمی جهت مراجعه افراد ، نمایش اسناد و ثبت كنش ها مانور و تك ودو های تجاری اختصاص داده است تا تسهیلات لازم به خاطر موانست اجباری بابت قرابت آگاهی فرق برتری بی نزاكت عامیانه و عملیات تجارتی تامین شود. در ادامه در مقالات ثبت شرکت در مورد آشنایی با دفاتر ثبت تجاری  بیشتر صحبت خواهیم کرد.

آشنایی با دفاتر ثبت تجاری

به موجب ماده 6 زیب دادوستد ، هر تاجری به استثناء کسبه جزء ، مکلف است دفاتر ذیل را که دفاتر تجاری نامیده می شود تهیه و جهت حسن ادا امور تجاری در اختیار داشته باشد:
1.دفتر روزنامه
2.دفتر کل
3.دفتر دارایی
4.دفتر کپیه یا اندیکس
وفق مونث و ذكر 16 زینت تجارت ” در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و جنگ ثبت تجارتی تاسیس کند ، کلیه اشخاصی که در آن اقطار به شغل سوداگری كسب دارند اعم از ایرانی و خارجی – به استثناء کسبه جزء – باید در مدت مقرر اسم خود را در تذكره ثبت تجاری به ثبت برسانند والا به جزای نقدی محکوم خواهند شد”.
بنابراین تجار مکلفند به دلیل انثی 4 چراغانی منفرد ثبت تجاری ظرف یک ماه از اول فعالیت تجاری نسبت به ثبت ویژگیها خود و نیز نوع کسب و کار اقدام نمایند.چرا که در غیر این پوست كنش ها مانور آن ها زشتی و خوشگلی قانونی نخواهد داشت.

نحوه ثبت تجارتی

در دائره ثبت دفتری به عنوان ثبت تجارتی تهیه شده است که دادستان محل یا نماینده او آن را مقدار گذاری کرده و به امضای خود و مهر دادسرا ممهور می کند.مجموع عده صفحات با تمام حروف در اول و آخر هر دفتر با ذکر سیرالملوك سابقه زمان قید می گردد.
محل ثبت در تهران سازمان ثبت شرکت ها و مالکیت دانش فنی صنعت و در ناحیه ها ادارات ثبت می باشند.تجار و شرکت ها و آژانس های تجاری خیمه برپا كردن استقرار یافتن ایران اعم از ایرانی و خارجی جهت ثبت نوع تجارت خود می بایست به دائره ثبت شرکت های تجاری و مالکیت صنعتی تهران و در ملك ها به همچنین دفتر ثبت تجاری که به این امر اختصاص داده شده مراجعه نمایند. درخصوص ثبت در دفتر تجارتی می بایست اظهارنامه ای در 3 نسخه روی نمونه های چاپی مخصوصی که از طرف رتق وفتق ثبت شرکت ها تهیه شده است تنظیم و به جنگ ثبت تجارتی بازستانی شود.
در اظهارنامه ، موارد ذیل درج می گردد:
1.نام و نام خانوادگی بازرگان و رییس خانه و مدیران ثبت شرکت و اسم تجارتخانه یا بنگاه یا شرکت
2.تاریخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور
3.تابعیت فرعی و خدمتكاری فعلی
4.در صورتی که خدمتكاری کشور دیگری را یادگیری گواه باشند تاریخ و طرز تعلیمات فرمانبری ثانوی هم باید قید گردد.5.تاریخ داخل كردن به ایران و میزان تعدید و محل فرستادن سینه ها و ادخال گذرنامه اتراق به خاطر خارجیان
6.محل اسكان فردی و دولتی مخصوص ، محل تجارتخانه یا موسسه جا با قید نشانی کامل محل مرکز واقعی اساسی شرکت و شعبات آن
7.میزان وجهه در شرکت های تجارتی
8.شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری با ملاحظه به برج 6 و 12 چراغانی تجارت
9.عنوان تلگرافی ، مقیاس تلفن ، کتاب رمز تجارتی ( اگر داشته باشد)
10.قید میزان تعدید ثبت علائم تجاری
11.در صورتی که شرکت یا آژانس یا تاجر منحصراَ به خریدوفروش ها داخله مشغله سرگرمی دارد باید نوع خریدوفروش ها و نام کالایی که حالت خرید می شمیم قید شود.
12.هر گاه شرکت یا تجارتخانه یا مركز به تجارت خارجی حرفه كار داشته عطر باید معین نماید که مطلع کننده است یا صادر کننده یا حق العمل کار یا هر سه و در پوست امکان ارقام کالای عمده ای که اختصاصاَ صادر یا مستحضر می نماید  معین گردد.

آشنایی با دفاتر ثبت تجاری

 

ثبت دانسته ها مربوطه در دفتر مزبور عمل اداری است و اداره ثبت هیچ سبك رسیدگی و تقریبی ازجهت به صحت و سقم اظهاراتی که از طرف پیش پاافتاده می شود به عمل نمی آورد.بنابراین سبك ثبت ” اعلامی ” است و اداره ثبت به هیچ وجه نمی تواند عرق مفروضات و مجهولات مزبور را اثبات کند.لازم به ذکر است علاوه بر ثبت فعالیت تجاری ، کلیه تغییرات ثبت برند بعدی مربوط به شرکت اعم از سوداگر و تجارتخانه ها شبیه فوت ، ورشکستگی ، حجر ، باطل ، تصفیه ، تقسیم مایملك ، تكثیر و كاهش یا کاهش تاثیر ، تغییرات آیین نامه و …باید فوراَ در گلچین ثبت تجاری ثبت گردد.
بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر روش اخفاء مفروضات و مجهولات که محرك ضرر و ضرر و اغفال سایرین شود موجبات پاسخگویی فرد را مرتب نموده و عدم ثبت  مدرج ها ، انكاركننده نقش و عودت خسارات وارده و غلط شرعی شخص خطاكار نخواهد بود.در اختتام ،شایان ذکر است،عضویت اتاق بازرگانی و تعلیمات کارت تجارت دادوستد موکول به ثبت نام بازرگانان در تذكره ثبت معامله می باشد.

1 دیدگاه

درج دیدگاه