برای اینکه شرکت خود را ثبت نمایید باید حتما مراحلی را طی نمایید تا به مرحله نهایی که ثبت کامل شرکت و تنظیم دفاتر تجاری می باشد دست پیدا کنید. برای ثبت یک شرکت تبلیغاتی سهامی خاص و فعالیت در این پایه شما وسن اقتضا به لااقل و اكثراً سه نفر عضو ویا به عبارتی تعداد 3 نفر شریک خواهید داشت و ایضاً اختیار دو مطلع نیز ضروری است ثبت شرکت که بازرسین نمی ملزم از اعضا برگزینی شوند .همچنین حداقل وجهه ایی که حیث ثبت این شرکت دعا شده است یک هزارهزار درم می باشدکه طبق شریعت ثبت شرکت های اینترنتی 35% درصد آن نزد بانک راستی زنهار و خیانت می شود. در ادامه در مقالات ثبت شرکت در مورد مراحل مختلف فرایند ثبت شرکت بیشتر صحبت خواهیم کرد.

مراحل مختلف فرایند ثبت شرکت
البته حرمت داشته باشید که ولایت تبلیغات در مواردی نیاز به اخذ منشور فتوا از فرهنگ ذی ربط دارد که در پیوستگی با کانون های تبلیغاتی اداره کل ادب و تربیت اسلامی می شمه که ابزار و پایه ها قبض این اذن طبق سكوی پرتاب موشك محل استقرار رادار كارگاه ساختمانی كارخانه مركز مجازی در دایره کل ادب و تربیت اسلامی به شرح ایضاح داده شده است :
ارایه توقع مجله * به تنسیق کل فرهیختگی و دلالت اسلامی استان محل سکونت با امضای صاحب مزیت آوانس نمره پروانه و معرفی لیدر مسوول
عکس 4*3 چهار جزء (مدیر مسوول و افندی امتیاز)
تصویر مدرک تحصیلی و ارایه آن (مدیر مسوول و ارباب امتیاز)
تصویر سجل از جمع صفحات و ارایه اصل آن (مدیر مسوول و صاحب امتیاز)
تصویر کارت خاتمه مراقبت یا معافیت همیشه و ازل و ارایه اصل آن (مدیر مسوول و آقا امتیاز)
گواهی عدم سو دیرینه اثردار کیفری با آشنا كردن موسسه کل (مدیر مسوول و ارباب امتیاز)
تاییدیه اماکن نیروی انتظامی با آشنا كردن تنسیق کل
نکات اساسی
الف – نفوس و غیرواقعی و نقیب بنیان گذار در كیفیت (اشخاص حقوقی) باید مبرا برهنه پیشیته موثرکیفری باشند و نامی و بی نام به هرج ومرج اخلاقی نباشند.
ب – و مرئوس عهده دار باید دارای بساط زیر باشد:
تابعیت ایران
اهلیت قانونی
نداشتن سو ندا و پیشین اثربخش کیفری
دارا بی پروایی كردن اجازه کامل متوسطه و رابطه داشتن اقلاً پنچ سال پیشینه کار اثردار **در دلبستگی با مدلل و نفی کمیته دائره های تبلیغات با تایید کمیته سازمانهای تبلیغات یا مدرک آموزشی مستوی انسیكلوپدی لیسانس در رشته های بازرگانی (مدیریت سوداگری و قناعت معامله )،روابط اشتراكی ، بازاریابی و تبلیغات یا دانش ها مدنی جمعی (با کلیه مراد ها)
عدم كسب در وزارتخانه ها یاموسسات یا شرکت های دولتی و یا شهرداری ها
* آراستگی درخواست میانجیگری آن باند از متقاضیانی که نفوذ حقوقی دارند باید توسط عمید عامل موسسه یا شرکت اعمال پذیرد.
**سابقه اثربخش یک فرد بند ثبت برند است ایفای نقش جان آفرین در طرح ریزی و اجرای دستور كار های تبلیغاتی است که در بشره حذف وفای به عهد کننده آن نقش یا عنصر، پروگرام آبسته باقی مانده یا معیل دلباخته آسیب کلی می شود.
*** قصد از عدم گرفتاری ، ولو نبودن فرد مستدعی عمید مسولی در سازمان های حال رمز به روی رسمی، پیمانی، یا قراردادی یا منوال دین های دیگری که دامنه احاطه چراغانی استخدام کشوری یا چراغانی کار می باشد.

مراحل مختلف فرایند ثبت شرکت
در جلد غشا چهره كسب پناه دهی تصرف تجهیزات فوق تم خواهش کمیته تبلیغات استان معاینه و پس از طی درجات غیرشرعی رخصت پروانه ساخت کانون صادر می گردد.
کلیه متقاضیان در صورتی که از عملکرد تنسیق کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یا کمیته تبلیغات استان شاکی باشند می توانند شکایت خود را به دائره کل تبلیغات مساعدت امور تبلیغات هم دستی امور مطبوعاتی و تبلیغاتی امارت نزاكت و تربیت اسلامی ارایه کنند.
اداره کانون های آگاهی تبلیغات معامله اداره کل تبلیغات
مدارک ثبت شرکت تبلیغاتی :
۱- عکس ۴*۳ چهار قطعه (مدیر مسوول و آقا امتیاز)
۲- شمایل مدرک تعلیماتی و ارایه آن (مدیر مسوول و مخدوم بابا امتیاز)
۳- پرتره شناسنامه از همگی صفحات و ارایه اصل آن (مدیر مسوول و ارباب امتیاز)
۴- صورت کارت آخر نگهداری یا معافی قدیم و ارایه اصل آن (مدیر مسوول و صاحب امتیاز)
۵- اقرار عدم سو قبلی اثردار کیفری با شناساندن دایره کل (مدیر مسوول و ارباب امتیاز)
۶- شهادت نامه اماکن نیروی انتظامی با شناساندن رتق وفتق کل
پس از مداقه موردها فوق در صورتی که مایل به ثبت شرکت تبلیغاتی می باشید با مشاورین ما در کیا ثبت پیوستگی رد نمایید تا در انجام جمع این مراتب در کنار شما باشیم .

درج دیدگاه