بازار امروز دچار تغیرات بسیار زیادی نسبت به گذشته شده است، کسب و کارهای امروز با چالش های بسیار زیادی از طرف محیط و بازارهایی که در آن فعالیت می کنند روبه رو هستند، به طوری رهبران بازاری که سالیان سال پیشگام و مبدع بودند تنها با اشتباهی کوچک و عدم استفاده از فرصت ها و تطابق با شرایط به طور کلی کنار می روند.

از طرفی مراکز دولتی و خصوصی برای نظم بخشیدن به این ساختار ها وجود دارد، اتحادیه ها و شرکت های تعاونی می توانند با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و اتاق های تعاون را در استان ها و شهرستان ها تشکیل دهند و طبق قوانین فعالیت کنند. این کار شامل بازرسی ها و تصمیماتی است که در حوزه مشخصه گرفته می شود و حمایت و شکایت صنفی توسط این نهادها بررسی می شود.

اتاق تعاون

به طور کلی می توان گفت اتاق تعاون ممکن است اتاق تعاون مرکزی، اتاق تعاون استان یا اتاق تعاون شهرستان باشد و تمام فعالیت ها به طور متمرکز از آن برای تمام زیر مجموعه های خود ارسال شود. اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی است و چون یک شخص حقوقی دولتی محسوب می شود، احتیاج به ثبت ندارد.

ارکان اتاق تعاون

  1. مجمع نمایندگان
  2. هیئت مدیره
  3. هیئت بازرسی

همانطور که به صورت مختصر اشاره شد این اتاق مسئولیت های بسیار زیادی را دارد که باید با هماهنگی با دیگر سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی انجام دهد، برخی از این موارد شامل:

  • عمل به وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، در امور مربوط به بخش تعاون
  • حل اختلاف، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها
  • اجرای اموری که وزارت تعاون طبق آیین نامه به آن محول می کند و حدود آن تعیین شده است

در مورد اتاق های تعاون دو مطلب قابل ذکر وجود دارد که با مورد توجه قرار گیرد اتاق تعاون شخصیتی حقوقی دارد و از طرفی قدرت تصمیم گیر یآن از استقلال مالی و اداری آن نشاط می گیرد و به دولت وابسته نیست. منابع مالی اتاق تعاون از دریافت حق عضویت از اعضا، دریافت کمک های دولتی، مردمی، شوراها و هدایا دریافت حق مشاوره، کارشناسی و داوری در محدوده امور تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و دریافت هزینه دیگر خدماتی که بخش های دیگر و صنعت مرتبط خود ارائه می دهند تامین می شود.

اتاق تعاون

اما نکته آخر باید گفت اعضای مجمع نمایندگان اتاق تعاون که شامل اتاق های تعاون مرکزی، استان و شهرستان برای مدت زمان 3 سال انتخاب می شوند و تفکیک هر یک از آن ها به قرار زیر می باشد:

مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی

  • روسای اتاق های تعاون استان ها
  • نمایندگان اتحادیه های تعاونی استانی (فاقد اتاق تعاون استان)
  • نمایندگان اتحادیه های تعاونی سراسری کشور

مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان

  •  روسای هیئت های مدیره اتاق های تعاون شهرستان های هر استان

در پایان بد نیست نگاهی هم داشته باشیم به اصلاح دو قانون نظام بانکی در نیمه اول سال ۹۷ که توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان شده است:

درج دیدگاه