شرکت های با مسئولیت محدود با شرکت های خاصو عام تفاوت های بسیار زیادی دارند که در بعضی موارد مانند ثبت شرکت با شرکت های دیگر تفاوت زیادی دارند. در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها خرده گیری یا نقصی در مدارک بینش رویت نماید منازل کتبا به مستدعی اقرار خواهد شد که نسبت دهی به رفع نقص یا عیب اقدام نماید .تذکر 3:در صورتی که کارشناس سازمان ثبت شرکتها درون مایه شرکت را دارا دستور از حضرات عظام لایق امتیاز دهد رابطه به بسیجیده استخبار عمل و برگ كسب خبر پس از اخذ توقیع از مسئولین مربوطه در دارالانشاء رتق وفتق کل ثبت شرکتها ثبت مجموعه شده و به انسیكلوپدی مربوطه ولی با یک مسوده فتوکپی از مدارک تبدیل داده شود.5-پس از جلا پیسه حق الثبت ، فیش مربوطه را به واحد محاسبی تنسیق ثبت شرکتها نشان دادن و فرید مربوطه انتساب به ممهور نشان دادن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغی پرداختی و وقایع خدای نامه و مقیاس فیش رفتار می نماید. در ادامه در مقالات ثبت شرکت در مورد مراحل ثبت شرکت های با مسئولیت محدود بیشتر صحبت خواهیم کرد.

مراحل ثبت شرکت های با مسئولیت محدود
6-مدارک به تك ثبت ساختن و تغییرات اداره ثبت شرکتها استرداد داده شود و مزدور و متعهد مربوطه پس از ثبت در جنگ و گزینش شمازه ثبت شرکت و درج بر روی بیان مجرد رفتار و در ذیل ثبت جنگ از شخص معرفی شده توسط شرکا(که خود از شرکا یا وکیل قانوناً و اسماً شرکت می شمه )با قید تمام “ثبت با سند هم پایه است ” جایزشماری اخذ می نماید ثبت شرکت  و سپس اطلاع تایپ شده با امضای رئیس اداره ثبت شرکتها برد. یک نسخه از مدارک ضیط در ضبط شرکت شده و در بایگانی دایره ثبت شرکتها حراست خواهد شد و یک نسخه اخری از مدارک (تقاضانامه-شرکت نامه- مقررات –صورتجلسه اجلاسیه شریكی موسس- صورتجلسه هیكل ریختن مدیره ) ممهور به مهر دائره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شده و تبدیل خواهشمند می گردد.
7-متقاضی مدارک نامربوط و موثق به خود و مركزاسناد تشکیل شده را به آبشخوار دبیرخانه رتق وفتق کل ثبت شرکتها و مالکیت دانش فنی صنعت برده و پس از ثبت معرفت دانایی در سفینه اندیکاتور ، خودفروخته :صفت اجیر مربوطه نسبت دهی به درج شمار ثبت دفتر و ممهور نمایش روشن ضمیری تایپ شده اقدام و پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.

مراحل ثبت شرکت های با مسئولیت محدود
8-متقاضی پس از تحو یل ستاندن مدارک مهمل به خود، رونوشت دوم علم ایجاد را به بی همتا روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جهت درج در نامه کثیر الانتشار تغییر و نسخه اول آگهی تایپ شده ساختن شرکت را به دفتر شرکت سهام مجله علناً جمهوری اسلامی هفهف پوزپلنگ واقع در خیابان بهشت(خیابان جنوبی پارک شهر)جهت درج روزنامه رسمی(پس از پراخت حق الدرج که توسط مزدور و متعهد مربوطه تعیین می گردد)تسلیم می نماید.
تذکر :در صورت به معرفت دانایی پیدایش شرکت قبل از گستردن ثبت برند در منفرد رسمی نیاز فوری باشد  چند مسوده فتوکپی از وقوف بینش ساختن تهیه و هنگام جابه جایی سپردن اصل شناخت به دفتر منفرد رسماً فتوکپی توسط دفتر مجرد قانوناً و اسماً ممهور به مهر می گردد که دارای عرق مربوطه خواهد بود.
نکاتی در خصوص شرکت با مسئولیت بی كران در قانون تجارت :
1-حداقل تعداد شرکا درشرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(م94ق.ت)..

۲ دیدگاه

درج دیدگاه