دسته -جواز تاسیس

جواز تاسیس، مجوزی است که به اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت سرمایه گذاری و یا فعالیت در زمینه خاصی داده می شود. برای اخذ جواز تاسیس بعضی از کالاها باید مجوز دریافت کرد . نکته بسیار مهم در مورد این جواز این است که جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت یکسال اعتبار دارد و بعد از گذشت یکسال با توجه به میزان پیشرفت قابل تمدید بوده و در صورت عدم اقدام از سوی متقاضی، جواز خود به خود از اعتبار خارج می گردد و باطل می شود.