دسته -کارت بازرگانی

براساس قانون صادرات و واردات هر شخصی برای فعالیت در بخش صادرات و واردات خود نیاز به کارت بازرگانی دارد. کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد، این کارت از طرف اتاق بازرگانی و صنعت و معدن صادر شده و اعتبار آن در حدود یکسال می باشد و تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم انجام می گیرد.