دسته -خدمات بازرگانی

در تجارت زمان بسیار اهمیت دارد و سرعت پاسخگویی به بازار در اولویت قرار می گیرد بسیاری از شرکت ها بخشی از منابع مورد نیاز خود را از طریق واردات و بازارهای بین المللی با کمک شرکت های بازرگانی صادرات و واردات از جمله شرکت خدمات بازرگانی ترخیص کارا تامین می کنند، این کار فرصت بسیار خوبی را در اختیار شرکت های تجاری قرار می دهد تا تنها به فعالیت های بازاریابی خود پرداخته و از فرآیندهای ترخیص کالا را  به شرکت های متخصص واگذار کنند.