در زمان ثبت شرکت قوانین بسیار زیادی وجود دارد و باید با جزییات این قوانین آشنا باشید، به همین خاطر در این مقاله در مورد چند مورد از این قوانین صحبت می کنیم.

کلیه‌ شرکتهای‌ ایرانی‌ مذکور در قانون‌ تجارت‌ (سهامی ‌، ضمانتی ‌، مختلط‌ ، تعاونی) که‌ در تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ چی و مطابق‌ مقررات‌ زیور آیین ‌تجارت‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ و تطبیق‌ تشکیلات‌ خود با قانون‌ یادشده و اخیرالذكر عمل‌ نکرده‌اند باید تا آخر شهریورماه‌ 1310 تشکیلات‌ خود را با مقررات‌ قانون‌ دادوستد ‌تطبیق‌ نموده‌ و مطابق‌ قانون‌ مزبور تقاضای‌ ثبت‌ کنند عالی رتبه به‌ تقاضای‌ مدعی‌ العموم‌ بدایت‌ محلی‌ که‌ ثبت‌ باید در آنجا به‌ عمل‌ آید، محکمه‌ مدیران‌ آنها را به‌ جزای‌ نقدی‌ محکوم‌ خواهد کرد و در صورت‌ تقاضای‌ دعوی ‌العموم‌ حکم‌ انحلال‌ شرکت‌ متخلف‌ نیز صادر خواهد شد.

در صورتی‌ که‌ مدت‌ فوق‌ برای‌ تطبیق‌ تشکیلات‌ با قانون‌ تجارت‌ و تقاضای‌ ثبت‌ کافی‌ مباد رییس‌ محکمه‌ ابتدایی‌ محل‌ به‌ تقاضای‌ شرکت‌ تا سه‌ ماه ‌مهلت‌ ضمان‌ خواهد داد. در ادامه در مقالات ثبت شرکت در مورد ماده های قوانینی مربوط به ثبت شرکت بیشتر صحبت خواهیم کرد.

ماده های قوانینی مربوط به ثبت شرکت
ماده‌ 3 ـ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ هر شرکت‌ خارجی‌ برای‌ این‌ که‌ بتواند به ‌وسیله‌ شعبه‌ یا نماینده‌ به‌ امور تجارتی‌ یا صنعتی‌ یا مالی‌ در ایران‌ عمل ‌نماید باید در مملکت‌ اصلی‌ خود ، شرکت‌ قانونی‌ شناخته‌ شده‌ و در اداره‌ ثبت‌ اسناد تهران‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ باشد.

ماده‌ 4 ـ هر شرکت‌ خارجی‌ که‌ در تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ در ایران‌ به‌وسیله‌ شعبه‌ یا نماینده‌ ثبت شرکت مشغول‌ به‌ امور تجارتی‌ یا صنعتی‌ یا مالی‌ است‌ باید در ظرف‌ چهار ماه‌ از تاریخ‌ یادشده و اخیرالذكر تقاضای‌ ثبت‌ نماید. درصورتی‌ که‌ این‌ مدت‌ برای‌ تهیه‌ و تسلیم‌ اوراق‌ لازمه‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ کافی‌ نباشد رییس‌ محکمه‌ ابتدایی‌ تهران‌ به‌ تقاضای‌ نماینده‌ شرکت‌ تا شش‌ ماه‌ مهلت‌ اضافی‌ خواهد داد.

ماده‌ 5 ـ اشخاصی‌ که‌ به‌ عنوان‌ نمایندگی‌ یا مدیریت‌ شعبه‌ شرکتهای‌ خارجی‌ در ایران‌ اقدام‌ به‌ امور تجارتی‌ یا صنعتی‌ یا مالی‌ کرده‌ و قبل‌ از انقضای‌ مهلت مقرر تقاضای‌ ثبت‌ نکنند به‌ تقاضای‌ مدعی‌ العموم‌ بدایت‌ و به‌ حکم‌ محکمه‌ ابتدایی‌ تهران‌ محکوم‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ خواهند شد و به‌ علاوه‌ محکمه‌ برای‌ هر روز تعویق پس‌ از فرستادن سینه ها و ادخال حکم‌، متخلف‌ را به‌ تادیه‌ پنج‌ الی‌ پنجاه‌ تومان‌ محکوم‌ خواهد کرد و هرگاه‌ حکم‌ فوق ‌قطعی‌ شده‌ و تا سه‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ آن‌ تخلف‌ ادامه‌ یابد دولت‌ از عملیات‌ نماینده‌ یا لیدر شعبه‌ شرکت‌ متخلف‌ جلوگیری‌ خواهد نمود.

ماده‌ 6 ـ در بعد طبیعت شرکتهای‌ خارجی‌ که‌ شرایط‌ عملیات‌ آنها به‌موجب‌ امتیازنامه‌ صحیح‌ و منظمی‌ مقرر است‌ و صحت‌ مزیت آوانس نمره پروانه را در موت گاه قانونی‌ تقاضای ‌ثبت ‌، دولت امورخارجه‌ تصدیق‌ نماید مفهوم مظروف قسمت‌ آخرین ماده‌ فوق‌ مجری‌ نخواهد شد ولی‌ جزای‌ نقدی‌ برای‌ هر روز دفع الوقت بعد از فرستادن سینه ها و ادخال حکم‌ از استواری روزی‌ ده‌ الی‌ یکصد تومان‌ است‌.

ماده های قوانینی مربوط به ثبت شرکت
ماده‌ 7 ـ تغییرات‌ راجع‌ به‌ نمایندگان‌ شرکت‌ و یا مدیران‌ شعب‌ آن‌ باید به‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد کتبا اطلاع‌ داده‌ شود و تا وقتی‌ که‌ این‌ اطلاع‌ داده‌ نشده‌ عملیاتی‌ که‌ نماینده‌ و یا مافوق سابق‌ به‌ نام‌ شرکت‌ انجام‌ داده‌ عملیات‌ شرکت‌ محسوب‌ است‌ مگر این‌ که‌ شرکت‌ اطلاع‌ اشخاصی‌ را که‌ به‌ اتكا این‌ ماده‌ ادعای‌حقی‌ می‌کنند از تبدل نماینده‌ یا و مرئوس خود به‌ثبوت‌ رساند.

ماده‌ 8 ـ شرکتهای‌ بیمه‌ اعم‌ از ایرانی‌ و خارجی‌ تابع‌ نظامنامه‌ هایی‌ خواهند بود که‌ از طرف‌ وزارت‌ عدلیه‌ تنظیم‌ می‌شود. قبول‌ تقاضای‌ ثبت‌ شرکت های‌ فوق‌ و شرایط‌ راجعه‌ به‌ ادامه‌ عملیات‌ آنها منوط‌ به‌ رعایت‌ مقررات‌ نظامنامه‌ های‌ مزبوره‌ خواهد بود.

درج دیدگاه