دسته -مالی و حسابداری

خدمات مالی و حسابداری اصطلاحی است برای خدماتی که توسط بازار مالی تامین می شود، کار این بازار داد و ستد سرمایه و اوراق بهادار می باشد از طرفی نبض حیاتی شرکت ها و ادامه فعالیت آن ها به طور کلی بر این اساس می تواند نقش خدمات مالی و حسابداری را بیش از پیش پر رنگ تر نماید.باید گفت نقش حسابداری به عنوان فراهم كنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حاکم بر حسابداری برای تصمیم گیری مدیران اهمیت دارد.