دسته -تغییرات شرکت‌ها

همانطور که می‌دانید ممکن است یک شرکت پس از گذشت مدت زمانی از مراحل ثبت خود، تغییراتی را در مواردی همچون اساس‌نامه بوجود بیاورد.

صورت‌جلسه هرگونه تغییرات و تصمیماتی که پیرو جلسات هیئت مدیره شرکت‌ها اتخاذ می‌شود، می‌بایست بصورت دقیق و مکتوب به مراجع ثبتی ارائه گردد. در این بخش می‌توانید نحوه اعمال هرگونه تغییرات در شرکت‌ها که نیاز به ثبت مجدد دارند را مطالعه نمایید.

تغییرات شرکت‌ها