دسته -خدمات پس از ثبت

پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها اقداماتی را باید انجام داد که تحت اقدامات و خدمات پس از ثبت شرکت از آن ها یاد می شود و شامل دریافت شماره ثبت و مدارک شرکت است. برای مثال باید اساسنامه، اظهارنامه ،شرکت‌نامه و تقاضانامه و چاپ آن در روزنامه رسمی مجاز کشور صورت گیرد. انجام فعالیت ذکرشده در موضوع شرکت به‌صورت رسمی می‌باشید ولی باید در نظر داشته باشید یک سری اقدامات به‌صورت اجباری باید انجام گیرد و انجام ندادن آن‌ها عواقب و مشکلاتی را در آینده برای کسب و کار و فعالیت شرکت بوجود می آورد.